قاب دی وی دیCRYSTAL

 

 

 

 

1 - قاب DVD  بلو ری BLU-RAY مشکی براق و  شفاف و آبی تک در کارتنهای 100 عددی 

2 – قاب DVD چهارده میلیمتر تک عددی مشکی براق و شفاف در کارتنهای 100 عددی 

3 - قاب DVD چهارده میلیمتر دوبل عددی مشکی براق و شفاف در کارتنهای 100 عددی 

4 – قاب cd باریک 5.2 میلیمتر 2 طرف شفاف در کارتنهای 200 عددی

5 – قاب cd کریستالی تکی 10.4میلیمتر کف مشکی در کارتنهای 100 عددی

 • ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  شایان